นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร สโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมให้โอวาทและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ในการนี้ นายชัชวาลล์ คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้วางศิลาฤกษ์อาคาร ศ.โกวิทย์ พวงงาม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ชมนิทรรศการ บทบาทหน้าที่ของสมาคมต่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งและต้นสารถี เพื่อเป็นระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคาร

สำหรับอาคารสโมสรฅนท้องถิ่นหลังนี้ ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยลักษณะของตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นลอฟท์ หรือแบบปูนเปลือย โดยใช้แนวคิดผสมผสานบ้านทรงไทยโบราณสี่ภาค กับ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62 ลักษณะตัวอาคารขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นบน สำหรับใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาขนาดบรรจุ 150 คน เพื่อรองรับฅนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้มาพบปะสังสรรค์ ศึกษาดูงาน หรือเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน ชั้นล่าง ส่วนที่หนึ่ง สำหรับใช้เป็นห้องสมุดฅนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สำหรับให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเรียนการสอน ส่วนที่สอง สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสมาคม เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม