สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายสงวนคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในมาตราที่ 12

สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายสงวนคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในมาตราที่ 12 โดยให้ปรับลดงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลง 2 %