สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายสงวนคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในมาตราที่ 20

ชัชวาลล์ คงอุดม
ส.ส. พรรคพลังท้องถิ่นไท ณ สภาผู้แทนราษฎร

สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายสงวนคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ในมาตราที่ 20ในส่วนกระทรวงมหาดไทย โดยให้ปรับลดงบประมาณลง 3%