แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19

แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19

คุณชัชวาลล์ คงอุดม แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19 โดยจัดส่งให้กับผู้ติดเชื้อที่มีความประสงค์

โดยมีส่วนประกอบของสมุนไพรหลัก คือ ฟ้าทะลายโจร, บอระเพ็ด, ชิงช้าชาลี และน้ำผื้ง 

ผลงานที่ผ่านมา

สาธารณกุศลที่สำคัญ

ปลูกข้าวแจกผู้ยากไร้

กว่า 40 ปี ที่แจกจ่ายข้าวสารให้กับคนยากไร้ โดยปลูกข้าวเองในแปลงข้าวกว่า 120 ไร่ โดยข้าวทั้งหมดเป็นข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวหอมช่อราตรี ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมชาวนาไทย

แจกข้าวสารอินทรีย์ปีละ 200,000 กิโลกรัม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522  ถึงปัจจุบัน

บริจาคบ่อน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำ น้ำดื่ม ในถิ่นทุรกันดาร

บริจาคทุนในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ที่ลำน้ำสาธารณะยังเข้าไปไม่ทั่วถึง สำหรับใช้ช่วงหน้าแล้งในปีต่อๆ ไป บริจาจเครื่องกรองน้ำ และน้ำดื่มบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจำนวนมาก ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19

คุณชัชวาลล์ คงอุดม แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19 โดยจัดส่งให้กับผู้ติดเชื้อที่มีความประสงค์

โดยมีส่วนประกอบของสมุนไพรหลัก คือ ฟ้าทะลายโจร, บอระเพ็ด, ชิงช้าชาลี และน้ำผื้ง 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

“ผมส่งคนเรียนหนังสือจบด๊อกเตอร์ จบหมอ ส่งคนเรียนหนังสือจบไป 196 คนแล้ว อยู่อเมริกา เยอรมนี ส่งให้เดือนละ 5 หมื่นบาท ไม่รู้ลูกใครบ้าง เป็นอธิการบดีก็มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็มี หมอ 17 คน พยาบาล 40-50 คน ส่วนใหญ่เขียนจดหมายมาขอทุน เงินเดือน ส.ส. ตอนนี้ส่งคนเรียน 12 คน ส่งให้เขาเรียนคนละ 4-5 พันบาท มัธยมรายละ 1,500-2,000 บาท เด็กไม่มีเงินเรียน”

ชัชวาลล์ คงอุดม