8.แนวโน้มการกระจายอำนาจของไทย – กรุงเทพธุรกิจ

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 การกระจายอำนาจคือ การแบ่งส่วนหนึ่งของอำนาจจากศูนย์กลางไปให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการดูแล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการกระจายอำนาจด้านการเมืองและการปกครอง ส่วนที่ 2 คือการกระจายอำนาจด้านการคลัง ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนแบ่งรายได้ที่เหมาะสม สามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาและจัดการรายได้ได้เอง เพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณะได้อย่างเต็มศักยภาพ      วัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจก็คือ ทำให้รัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึง       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของไทย มีจำนวน 7,850 แห่งดูแลพื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วในประเทศไทยยกเว้นในเขตอนุรักษ์และดูแลคนไทยทุกคนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตประจำวันภายใต้สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี และสามารถทำมาหากินภายใต้กติกาที่เป็นธรรมศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจของไทยระบุในเอกสารเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจว่า นโยบายกระจายอำนาจของไทยที่ผ่านมาเรียกได้ว่า “ไม่คงเส้นคงวา” เพราะได้รับผลกระทบจากรัฐประหารทั้ง 2 ครั้งในปี 2549 และปี 2557 โดยในครั้งหลังนี้การกระจายอำนาจถดถอยอย่างชัดเจน เพราะไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่นทุกประเภทมาตั้งแต่ปี 2557- 2563 และยังแต่งตั้งคนนอกหรือข้าราชการเข้ามาทำหน้าที่บริหาร      การที่ผู้บริหาร อปท. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมาก่อน ทำให้ไม่มีความผูกพันกับประชาชนในพื้นที่ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยท้องถิ่น (ศุภสวัสดิ์ […]

ประชุมสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคพลังท้องถิ่นไท

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ได้มีการจัดประชุมสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคพลังท้องถิ่นไท ลำดับที่ 11 จังหวัดลพบุรีเขต 4 โดยมีคุณณรงค์ ปานสุวรรณ อดีตผู้สมัคร สส.ลพบุรี เขต 4 เป็นตัวแทนคณะทำงานในครั้งนี้