สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท

หน้าแรก / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์​

การศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

สถานที่ติดต่อ

14 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองบางน้อย ซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ถนนราชพฤกษ์
ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด
จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1432 7741
e-Mail : noppadol.saoa@gmail.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2563
QR CODE
ติดตามได้ที่